Lipotso

E sebetsa hona joale | kajeno | bekeng ena | khoeling ena | ncha
 1. Setswana

  Patlisiso setlhogose-botlhoka tiro jwa bahumanegi bo tlhola palo e e kwa godimo ya bosenyi

 2. Setswana

  Fa o nka nna moporesedente wa Aforikaborwa mo nakong e ya covid 19

 3. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 4. Setswana

  Tlhomo ya mafoko ale 300 kgotsa 350 setlhogo : A lemoga gore e ele ruri le fa oka e buela lengopeng magakabe a a go bona

 5. Motho ga itsiwe e se naga

  Tlhaloso ya motho ga itsiwe e se naga

 6. K.s shuping

  Tlhamo,Ga nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 7. setswana

  Tlhamo motho ga a itsiwe e se naga

 8. Setswana

  Tlhamo ka baswa ba gompieno bana le ditshono go gaisa ba maloba

 9. Setswana

  Nama ya pateletso e thuba pitsa ebile go tlhopela bana dingwe TSA botshelo ba bona go ka ba bakela mathata jaaka Matsetseleko.dumelana le tlhagiso e o ukaegile ka Botshelo ba lelapa LA ga Kgori

 10. Setswana

  Tlhamo Fa nka tlhopiwa gonna moporesidente wa naga ya Aforika Borwa.

 11. setswana

  Fa nka nna moporesitente wa naga ya afrika borwa

 12. Setswana

  Tlhamo ya Fa nka Nna ngwana wa moporesidente

 13. setswana

  meila ka boitshwaro jwa ngwana

 14. Setswana

  Fa nka nna Moporesidente

 15. Setswana

  tlhamo ya fa nka nna rratoropo wa motse wa rona

 16. setswana

  e rile fa ke thanya ka fitlhela e ne ele toro fela

 17. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka dirang go thusa setshaba

 18. Setswana

  Ke kopa tlhamo ya fa nka nna moperesidente wa aforika borwa

 19. setswana

  Fa nka falola mophato wa marematlou

 20. Setswana, geography, Life sciences, agri life Orie

  Erile kethanya kafitlhela ele toro fela

 21. Mehlala

  Kgaolo ya mohlagase

 22. Setswana tlhamo ya kananelo

  E rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 23. Mehlala

  Setlhogo : e rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 24. 200-250

  Letsatsi le ke se kitlang ke le lebala

 25. Setswana

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 26. geysdorp secondary

  Botshelo jwa maloba le gompieno

 27. Raymond

  Go kwala tlhamo ka Ga pula ya matlakadibe

 28. Setswana

  Tlhamo ya kanelo

 29. Setswana

  Tlhamo ya kanelo- Ga nkitla ka lebala malatsi a boikhutso a ngogola

 30. Fa nka nna moporesidente wa naga

  Fa nka nna moporesidente wa naga

 31. Setswana

  Fa nka nna moeteledipele wa baithuti mos sekolong sa rona

 32. Commtech

  Fa nka ipona ke fetotse seemo sa kwa lapeng

 33. Ramokonyane

  Ganka ipona ke fetotse seemo sa botshelo Kwa lapeng

 34. Mehlala

  Fankanna mokgogo

 35. Dibotswa

  Fa nka nna MOGOKGO WA SEKOLO SA Rona

 36. Maope

  Fa nka nna mogoko wa sekolo sa rona

 37. Jogi

  Fa nka falola mophato wa marematlou mo dingwageng tse pedi tse di tlang

 38. Setshwan

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 39. pelotona

  kopa le nthuse ka tlhamo ya botlhokwa jwa batsadi mo botshelong

 40. Delareyville

  Fa o ka nna Modirediloago wa motse o tla thusa yang motse wa Delareyville?

 41. I. R lesolang

  Fa nka nna ratoropo WA motse

 42. Science

  Fa nka nna rratorop wa motse wa gaetsho

 43. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka... (tlhamo ya mafoko a ka nnang 250)

 44. Setswana

  Fa nka nna moporesitente wa Naga ya Rona nka

 45. I R Lesolang Secondary School

  Fa nka nna ratoropo wa motse wa rona

 46. 300

  Nna nkase kgone

 47. Thathulwazi

  Ke ne ke kopa dintlha ka setlhogo fa nka nna moeteledipele wa baswa

 48. Makgetse

  Tsala ya gago e sa tswa go falola marematlou ka dinaledi , Mo kwalele lekwalo Omo akgole , Omo eletse le go Mo eleletsa masego

 49. Mahlale

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo sa rona

 50. Setswana

  Ke kopa dintlha tsa go kwala tlhamo ka lehuma mo aforika. E se fete tsebe tse pedi

 51. Setswana

  Tlhamo( go buisa go a sedimosa e bile go atlhalefisa)

 52. Setswana

  Me kopa tlhamo ya mafoko a400 to 450 ka go buisa go a sedimosetsa ebile go a tlhalifisa

 53. setswana

  kwala athikele ka sese diragetseng ko palamenteng labone one go tswerwe kopano

 54. setswana

  ke kopa tlhamo ya letsatsi la matsalo ya mafoko a ele 250

 55. Setswana

  Tlhamo two page. Kgwebo ee tlhakanetshweng e gaisa ya motho a le esi.

 56. setswana

  Ke kopa le nkwalle tlhamo e khutswane ka setlhogo sa motho ga a itsiwe e se naga

 57. Setswana

  Tlhamo ya mafoko ale 300-350 setlhogo se-gankitla ke lebala ka malatsi a boikhutso a ngogola

 58. Setswana

  Kopa tlhamo kaga mosadi tshwene o jewa mabogo

 59. setswana

  se ke batlang gonna sona

 60. Setswana

  Ke kopa dintlha ka tlhamo ereng e rile ke thanya ka fitlhela ele toro fela.

 61. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi?

 62. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 63. Maths , Lo, English setswana

  Go buisa go a sedimosa e bile go a tlhalefisa

 64. Setswana

  Ke kopa tlhamo Lafayette nka nna mokhanselara wa Naga ya rona

 65. Setswana

  Fa nka nna mokhanselara wa motse wa rona

 66. Setswana

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo

 67. setswana

  Fa nka nna moporesidente was naga ya afrorika borwa

 68. Setswana

  Motlotlo Fa nka nna moporesidente wa aforika borwa

 69. setswana

  Fa nka nna moporesident wa aforika borwa

 70. Setswana

  Tlhamo ka fa nka nna moperesidente wa aforika borwa

 71. setswana

  Fa nka nna mophoresident wa aforikaborwa nka dirang go thusa morafi wa rona

 72. Setswana

  Kopa le nkwalele Tlhamo ka motho ga itsiwe e se naga

 73. Setswana

  Tlhamo ka Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 74. Setswana

  Tlhamo. Motho ga aitsiwe e se naga.

 75. Setswana

  Kwala Tlhamo ka setlhogo sa "Setshaba se se sa somareleng puo ya sona se tshwana le setlharr se senang medi

 76. Rethusegile Secondary school

  Fanka nna mogokgo wa sekolo nka fetola sekolo yang

 77. Pitso Jantjie

  Tlhamo:Setlhogo Bothata Jo bo tlisiwa Ke Madi a a abelwang bana Ke Puso

 78. Setswana

  Ke eng se moporedisente a kase dirang

 79. Setswana

  Fa o ka nna moporesident wa naga yarona o tla fetola eng

 80. Mehlala

  Fa nka falola marematlou

 81. Motho ga itswewe ese naga

  Goreng bare jalo

 82. setswana

  Tlhamo Nelson rolihlahla madiba Poso e ae entseng a tshwarwe

 83. Setswana

  Botlhoka tiro botlhola botlhoko tsebe mo nageng ya aforikaborwa

 84. setswana

  motho ga itsiwe e se naga

 85. Setswana

  Tlhamo ya bonokwane Bo Makoto makhutshwane

 86. Setswana

  Botshelo jwa maloba bo gaisa jwa segompieno

 87. setswana

  Go kwala tlhamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se:"Ga nkitla ke lebala malatsi a boikhutso a ngogola"

 88. Setswana

  Fa nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 89. Setswana

  Tlhamo ya le tsatsi la matsalo

 90. Setswana

  Tsala ya Gago e falotse moPhato was marematlou ka Naledi. Mo kwalele lekwalo o Mo akgole

 91. setswana

  kwelola mafoko a latelang mme o a buisitse kwa sekao: mala,sala,bala,sila,bin,lala,mens,bua,rua,kua,tima,kima,sia godimo dira ja o ga fitlha a buisa sentle

 92. setswana

  kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 93. Setswana

  Tlhamo ka motho have itsiwe e se naga

 94. setswans

  fa o ka nna moporedidente wa naga o ka dira eng?

 95. setswana

  dingangisano ka thuto e ka nna bonolo fa re ka rutiwa ka setswana fela

 96. Setswana

  Tlhamo ka kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 97. Setswana

  Ke kopa tlhamo ka setlhogo se se erile fa ke thanya ka fitlhela ele toro

 98. setswana

  kgwebo e e tlhakanetsweng e gaisa ya motho a le esi..Bua ka setlhogo se