setswana

Go kwala tlhamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se:"Ga nkitla ke lebala malatsi a boikhutso a ngogola"

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 1. Toro

  1. 👍
  2. 👎
 2. Go kwala thlamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se: " ga nkitla ke lebala malatsi a boikhutso a ngogola"

  1. 👍
  2. 👎
 3. le batla honna lepodise

  1. 👍
  2. 👎
 4. Go kwala thlamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se: " ga nkitla ke lebala malatsi a boikhutso a ngogola"

  1. 👍
  2. 👎
 5. translate

  1. 👍
  2. 👎
 6. Ngala taodiso ya botelele bja mantsu a go se fete 450.Rulaganya kammepe wa monagano,hlogo ya taodiso (Ntlolerole ga e tswale kgosi)

  1. 👍
  2. 👎
 7. Tlhamo

  1. 👍
  2. 👎
 8. Tlhamo 350-400 words. Setlhogo "MAANO GA A SITE GO SITA A LOSO"

  1. 👍
  2. 👎
 9. Kopa le nkwalele tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang
  400-450 Ka,fa ke bala mophato wa marematlou

  1. 👍
  2. 👎
 10. mo botshelong motsadi mongwe le mongwe o itumelela go abelwa mpho ya ngwana gonne a tla tlisa boitumelo mo matshelong a bona dumela kgotsa kganetsa

  1. 👍
  2. 👎
 11. diopedi le badiragatsi ba Aforika Borwa ba tshela botshelo Jo e seng jwa nnete jwa bona

  1. 👍
  2. 👎
 12. Seabe sa batsadi month thutong ya bana

  1. 👍
  2. 👎
 13. .malatsi a boikhutso ke malatsi a e leng mongwe le mongwe o tshwanetse gonna wa gongwe bangwe bona ba ya go ja pina kwa mafelong a a farologaneng.malatsi a boikhutso ke malatsi aa botlhokwa thata mo matshelong a rona ka gonne ke malatsi a e leng gore o tlhola letsatsi lotlhe kwa le losika lw soe se botlokwa thata. Malatsi a boikhutso a diragala thata ka meletlo le ka matsalo a ga morena jeso ke letsatsi le eleng gore dikereke dinna le meletlo eo e bile kakanyo gantsi mo di kerekeng ke tsaya tseya gone mo malatsi ao.

  1. 👍
  2. 👎
 14. tlhamo ya mafoko a le 150 -200 ka ga "Go tlhoka madi go jesetsa kgubedung"

  1. 👍
  2. 👎
 15. Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko ale 200-300 ka letsatsi la gago la matsalo olaletse di tsala tsagago

  1. 👍
  2. 👎
 16. Kopa le nkwalleng tlhamo ya setswana ya mafoko 250-300 ,setlhogo ke pula ya matlakadibe

  1. 👍
  2. 👎
 17. Ga ke batle

  1. 👍
  2. 👎
 18. yes

  1. 👍
  2. 👎
 19. Me kopa tlhama ya "Go bala go a sedimosa ebile o a tlhalefisa" mafoko 300-380

  1. 👍
  2. 👎
 20. nthese ka tlhamo ena : MOLAOTHEO WA NAGA O SENTSE BOKAMOSO BA BASHA KA GO LETLELELA GO GWEBA KA MMELE

  1. 👍
  2. 👎
 21. kopa le nkwalle tlhamo ya letsatsi le nka se kitlang ke le lebala

  1. 👍
  2. 👎
 22. tlhamo

  1. 👍
  2. 👎
 23. tlhamo ka mafoko a 140-160 ka setlhogo se se reng tsala leka gape ga se bokhutlo jwa lefatshe

  1. 👍
  2. 👎
 24. Kopa le nthuse ka Letlhomeso LA Malatsi a me a Boikhutso

  1. 👍
  2. 👎
 25. ke kopa ke kwal lelwe tlhamo ya mafako ale 300 setlhogo sere fa nka nna moeteledi wa aforikaborwa

  1. 👍
  2. 👎
 26. ke kopa le nkwalele tlhamo ka setlhogo se:batsadi ba bangwe ga ba tlhokomele bana ba bona

  1. 👍
  2. 👎
 27. Ke kopa lo nthuse go kwala Tlhamo ka ga:ga nkitla ke lebala malatsi a ngogula

  1. 👍
  2. 👎
 28. Guys kekopa le nthuse ka letlhometso la letsatsi le nka se kitlang Ke lelebala.and batlhamo ba e search ka setswana ko google

  1. 👍
  2. 👎
 29. Ke kopa lenthuse ka tlhamo ...letsatsi le nka se kitlang Ke lelebala ...le letlhometso

  1. 👍
  2. 👎
 30. Guys could u plz hop me to write essay in setswana bokamoso jwa me..

  1. 👍
  2. 👎
 31. I need help on essay on setswana about bokamoso jwa me

  1. 👍
  2. 👎
 32. Thuto e e Nayang Botshelo Jaanong

  Baebele e gatelela botlhokwa jwa go nna le botlhale jo bo mosola. E bolela jaana: “Botlhale ke selo se segolo bogolo go dilo tsotlhe; ke gone bapala botlhale.” (Diane 4:7) Gape e bolela gore gantsi batho ba tlhoka botlhale, mme ka jalo e gakolola jaana: “Fa mongwe wa lona a se na botlhale, a a nne a kope Modimo, gonne o naya botlhe ka bopelo.”—Jakobe 1:5.

  1. 👍
  2. 👎
 33. ====Go Kwala Tlhamo=====

  Bagaetsho, go kwala tlhamo e e tshwanang le padi kgotsa khutswe, ke namane e tona ya tiro, ga go bonolo jaaka re le bantsi re akanya, go batla matsetseleko le tsepamo. Ga gona mokwadi ope o o ka kwalang dipadi kgotsa dikhutshwe tsotlhe a atlega, nako nngwe o tla a ipheleletsa mme go retele.. Go kwala gapa go laolwa fela ke gore, ka nako e mokwadi a tsogileng sentle ka tone, go tla a kwalega bontle thata, fa maikutlo a gago a sa ritibala , ga gona se se utlwalang se o ka se kwalang. Jaanong, solofelang gore nako nngwe re tla a kgona go kwala bontle, nako nngwe re tla a palelwa. Dilo tsa go kwala di tshwana le go tshameka kgwele ya dinao, go thata ga go motlhogo. Jaanong nako e re paletsweng, re ineleng diatla metsing.

  Eugene Kebapetse.

  1. 👍
  2. 👎
 34. TLHAMO ya ngwana yo osa leleng o swela tharing

  1. 👍
  2. 👎
 35. Kopa u nthuse go kwa letlhomeso ka Ga ntswa ya me

  1. 👍
  2. 👎
 36. Tlhamo ka letsatsi le nkitlang kele lebala

  1. 👍
  2. 👎
 37. Motsogapele o ne a opile kgomo lonaka fa a re, mabogo dinku a thebane. TlhalSosa bonnete ba seane

  1. 👍
  2. 👎
 38. Mpho o rata go tsenya basetsana mo ntlong

  1. 👍
  2. 👎
 39. Guys ke Kopa lê nthuse ka tlhamo ya fa nka nna mogokgo wa sekolo

  1. 👍
  2. 👎
 40. Ga nkitla me legal Malaysia a boikhutso

  1. 👍
  2. 👎

Araba potso ena

Lebitso la pele

Karabo ea Hau