Lipotso

E sebetsa hona joale | kajeno | bekeng ena | khoeling ena | ncha
 1. english

  english words

 2. SetswanA

  A lemoga e le ruri le fa o ka e buela lengopeng,magakabe a a go bona!

 3. Tsala ya me ya nnete

  Tlhamo ka tsala ya me ya nnete

 4. Setswana

  Kopa thuso Ka ga Tlhamo ya Mosadi Tshwene o jewa mabogo

 5. SetswanA

  Tlhamo ya thuto ke lesedi

 6. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 7. Thuto pele secondary school

  Fa nka nna mokhabselara

 8. Setswana

  Tlhamo ka fa letsatsi le phirimile

 9. mehlala

  Fa ke ka nna mogokgo wa sekolo se segolwane

 10. se ke batlang ao nna sona mo botshelong

  kwala tlhamo ka se ke batlang ao nna sona mo botshelong

 11. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi ...essay points

 12. Modiri

  Tlhamo ka fa nna nna mogokgo wa sekolo

 13. Mahlale

  Sehloho sa sekolo KE Mang?

 14. Tshireletso

  Tlhamo ya setswana ka fa nka falola marematluo ka di i naledi

 15. sboko high school

  batho ba mo dimo ke kopa lo nkwalele tlhamo ka batsadi ba bangwe ga ba tlhokomele bana ba bona

 16. Setswana

  Go tlhokafalelwa ke motsadi

 17. Mahlale

  A lemoga gore ele ruri le fa o ka e buela lengopeng, magakabe a a go bona

 18. Mehlala

  1 seo ke batlong go nna sona mo botshelong

 19. Setswana

  Go ithuta Lego rutiwa ka puo yaga nme goka ungwela barutwana molemo?

 20. Setswana

  Fa NKA nna mokaedi WA setheo SA motlakase wa eskom

 21. The

  The frirst r

 22. Setswana

  Tlhamo ka Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 23. Raymond

  Go kwala tlhamo ka Ga pula ya matlakadibe

 24. Setswana

  Tlhamo ya kanelo

 25. Setswana

  Tlhamo ya kanelo- Ga nkitla ka lebala malatsi a boikhutso a ngogola

 26. Fa nka nna moporesidente wa naga

  Fa nka nna moporesidente wa naga

 27. Setswana

  Fa nka nna moeteledipele wa baithuti mos sekolong sa rona

 28. Commtech

  Fa nka ipona ke fetotse seemo sa kwa lapeng

 29. Ramokonyane

  Ganka ipona ke fetotse seemo sa botshelo Kwa lapeng

 30. Mehlala

  Fankanna mokgogo

 31. Dibotswa

  Fa nka nna MOGOKGO WA SEKOLO SA Rona

 32. Maope

  Fa nka nna mogoko wa sekolo sa rona

 33. Jogi

  Fa nka falola mophato wa marematlou mo dingwageng tse pedi tse di tlang

 34. geysdorp secondary

  Botshelo jwa maloba le gompieno

 35. pelotona

  kopa le nthuse ka tlhamo ya botlhokwa jwa batsadi mo botshelong

 36. Delareyville

  Fa o ka nna Modirediloago wa motse o tla thusa yang motse wa Delareyville?

 37. I. R lesolang

  Fa nka nna ratoropo WA motse

 38. Science

  Fa nka nna rratorop wa motse wa gaetsho

 39. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka... (tlhamo ya mafoko a ka nnang 250)

 40. Setswana

  Fa nka nna moporesitente wa Naga ya Rona nka

 41. I R Lesolang Secondary School

  Fa nka nna ratoropo wa motse wa rona

 42. 300

  Nna nkase kgone

 43. Thathulwazi

  Ke ne ke kopa dintlha ka setlhogo fa nka nna moeteledipele wa baswa

 44. Makgetse

  Tsala ya gago e sa tswa go falola marematlou ka dinaledi , Mo kwalele lekwalo Omo akgole , Omo eletse le go Mo eleletsa masego

 45. Mahlale

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo sa rona

 46. Setswana

  Fa nka nna Moporesidente

 47. Setswana

  Fa o nka nna moporesedente wa Aforikaborwa mo nakong e ya covid 19

 48. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 49. Setswana

  Tlhomo ya mafoko ale 300 kgotsa 350 setlhogo : A lemoga gore e ele ruri le fa oka e buela lengopeng magakabe a a go bona

 50. Motho ga itsiwe e se naga

  Tlhaloso ya motho ga itsiwe e se naga

 51. K.s shuping

  Tlhamo,Ga nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 52. setswana

  Tlhamo motho ga a itsiwe e se naga

 53. Setswana

  Tlhamo ka baswa ba gompieno bana le ditshono go gaisa ba maloba

 54. Setswana

  Nama ya pateletso e thuba pitsa ebile go tlhopela bana dingwe TSA botshelo ba bona go ka ba bakela mathata jaaka Matsetseleko.dumelana le tlhagiso e o ukaegile ka Botshelo ba lelapa LA ga Kgori

 55. Setswana

  Tlhamo Fa nka tlhopiwa gonna moporesidente wa naga ya Aforika Borwa.

 56. setswana

  Fa nka nna moporesitente wa naga ya afrika borwa

 57. Setswana

  Tlhamo ya Fa nka Nna ngwana wa moporesidente

 58. setswana

  meila ka boitshwaro jwa ngwana

 59. Setswana

  Patlisiso setlhogose-botlhoka tiro jwa bahumanegi bo tlhola palo e e kwa godimo ya bosenyi

 60. Setswana

  tlhamo ya fa nka nna rratoropo wa motse wa rona

 61. setswana

  e rile fa ke thanya ka fitlhela e ne ele toro fela

 62. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka dirang go thusa setshaba

 63. Setswana

  Ke kopa tlhamo ya fa nka nna moperesidente wa aforika borwa

 64. setswana

  Fa nka falola mophato wa marematlou

 65. Setswana, geography, Life sciences, agri life Orie

  Erile kethanya kafitlhela ele toro fela

 66. Mehlala

  Kgaolo ya mohlagase

 67. Setswana tlhamo ya kananelo

  E rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 68. Mehlala

  Setlhogo : e rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 69. 200-250

  Letsatsi le ke se kitlang ke le lebala

 70. Setswana

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 71. Setshwan

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 72. Rethusegile Secondary school

  Fanka nna mogokgo wa sekolo nka fetola sekolo yang

 73. Pitso Jantjie

  Tlhamo:Setlhogo Bothata Jo bo tlisiwa Ke Madi a a abelwang bana Ke Puso

 74. Setswana

  Ke eng se moporedisente a kase dirang

 75. Setswana

  Fa o ka nna moporesident wa naga yarona o tla fetola eng

 76. Mehlala

  Fa nka falola marematlou

 77. Motho ga itswewe ese naga

  Goreng bare jalo

 78. setswana

  Tlhamo Nelson rolihlahla madiba Poso e ae entseng a tshwarwe

 79. Setswana

  Botlhoka tiro botlhola botlhoko tsebe mo nageng ya aforikaborwa

 80. setswana

  motho ga itsiwe e se naga

 81. Setswana

  Tlhamo ya bonokwane Bo Makoto makhutshwane

 82. Setswana

  Botshelo jwa maloba bo gaisa jwa segompieno

 83. Setswana

  Kwala Tlhamo ka setlhogo sa "Setshaba se se sa somareleng puo ya sona se tshwana le setlharr se senang medi

 84. Setswana

  Fa nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 85. Setswana

  Tlhamo ya le tsatsi la matsalo

 86. Setswana

  Tsala ya Gago e falotse moPhato was marematlou ka Naledi. Mo kwalele lekwalo o Mo akgole

 87. setswana

  kwelola mafoko a latelang mme o a buisitse kwa sekao: mala,sala,bala,sila,bin,lala,mens,bua,rua,kua,tima,kima,sia godimo dira ja o ga fitlha a buisa sentle

 88. setswana

  kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 89. Setswana

  Tlhamo ka motho have itsiwe e se naga

 90. setswans

  fa o ka nna moporedidente wa naga o ka dira eng?

 91. setswana

  dingangisano ka thuto e ka nna bonolo fa re ka rutiwa ka setswana fela

 92. Setswana

  Tlhamo ka kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 93. Setswana

  Ke kopa tlhamo ka setlhogo se se erile fa ke thanya ka fitlhela ele toro

 94. setswana

  kgwebo e e tlhakanetsweng e gaisa ya motho a le esi..Bua ka setlhogo se

 95. Maths , Lo, English setswana

  Go buisa go a sedimosa e bile go a tlhalefisa

 96. Setswana

  Tlhamo( go buisa go a sedimosa e bile go atlhalefisa)

 97. Setswana

  Me kopa tlhamo ya mafoko a400 to 450 ka go buisa go a sedimosetsa ebile go a tlhalifisa

 98. setswana

  kwala athikele ka sese diragetseng ko palamenteng labone one go tswerwe kopano

 99. setswana

  ke kopa tlhamo ya letsatsi la matsalo ya mafoko a ele 250

 100. Setswana

  Tlhamo two page. Kgwebo ee tlhakanetshweng e gaisa ya motho a le esi.