Lipotso

E sebetsa hona joale | kajeno | bekeng ena | khoeling ena | ncha
 1. Setswana

  Ke kopa tlhamo ya fa nka nna moperesidente wa aforika borwa

 2. setswana

  Tlhamo motho ga a itsiwe e se naga

 3. Setswana

  Tlhamo ka baswa ba gompieno bana le ditshono go gaisa ba maloba

 4. Setswana

  Nama ya pateletso e thuba pitsa ebile go tlhopela bana dingwe TSA botshelo ba bona go ka ba bakela mathata jaaka Matsetseleko.dumelana le tlhagiso e o ukaegile ka Botshelo ba lelapa LA ga Kgori

 5. Setswana

  Tlhamo Fa nka tlhopiwa gonna moporesidente wa naga ya Aforika Borwa.

 6. setswana

  Fa nka nna moporesitente wa naga ya afrika borwa

 7. Setswana

  Tlhamo ya Fa nka Nna ngwana wa moporesidente

 8. setswana

  meila ka boitshwaro jwa ngwana

 9. Setswana

  Patlisiso setlhogose-botlhoka tiro jwa bahumanegi bo tlhola palo e e kwa godimo ya bosenyi

 10. Setswana

  tlhamo ya fa nka nna rratoropo wa motse wa rona

 11. setswana

  e rile fa ke thanya ka fitlhela e ne ele toro fela

 12. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka dirang go thusa setshaba

 13. K.s shuping

  Tlhamo,Ga nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 14. setswana

  Fa nka falola mophato wa marematlou

 15. Setswana, geography, Life sciences, agri life Orie

  Erile kethanya kafitlhela ele toro fela

 16. Mehlala

  Kgaolo ya mohlagase

 17. Setswana tlhamo ya kananelo

  E rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 18. Mehlala

  Setlhogo : e rile morago ga go tsamaya le ditsala tse di sa siameng le go sa reetse kgalemo ya batsadi ka ikgotlhaya thata

 19. 200-250

  Letsatsi le ke se kitlang ke le lebala

 20. Setswana

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 21. Setshwan

  Fanka nna mogokgo wa sekolo

 22. Rethusegile Secondary school

  Fanka nna mogokgo wa sekolo nka fetola sekolo yang

 23. Pitso Jantjie

  Tlhamo:Setlhogo Bothata Jo bo tlisiwa Ke Madi a a abelwang bana Ke Puso

 24. Setswana

  Fa nka nna moporesitente wa Naga ya Rona nka

 25. Ramokonyane

  Ganka ipona ke fetotse seemo sa botshelo Kwa lapeng

 26. Mehlala

  Fankanna mokgogo

 27. Dibotswa

  Fa nka nna MOGOKGO WA SEKOLO SA Rona

 28. Maope

  Fa nka nna mogoko wa sekolo sa rona

 29. Jogi

  Fa nka falola mophato wa marematlou mo dingwageng tse pedi tse di tlang

 30. geysdorp secondary

  Botshelo jwa maloba le gompieno

 31. pelotona

  kopa le nthuse ka tlhamo ya botlhokwa jwa batsadi mo botshelong

 32. Delareyville

  Fa o ka nna Modirediloago wa motse o tla thusa yang motse wa Delareyville?

 33. I. R lesolang

  Fa nka nna ratoropo WA motse

 34. Science

  Fa nka nna rratorop wa motse wa gaetsho

 35. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka... (tlhamo ya mafoko a ka nnang 250)

 36. Setswana

  Ke eng se moporedisente a kase dirang

 37. I R Lesolang Secondary School

  Fa nka nna ratoropo wa motse wa rona

 38. 300

  Nna nkase kgone

 39. Thathulwazi

  Ke ne ke kopa dintlha ka setlhogo fa nka nna moeteledipele wa baswa

 40. Makgetse

  Tsala ya gago e sa tswa go falola marematlou ka dinaledi , Mo kwalele lekwalo Omo akgole , Omo eletse le go Mo eleletsa masego

 41. Mahlale

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo sa rona

 42. Setswana

  Fa nka nna Moporesidente

 43. Setswana

  Fa o nka nna moporesedente wa Aforikaborwa mo nakong e ya covid 19

 44. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 45. Setswana

  Tlhomo ya mafoko ale 300 kgotsa 350 setlhogo : A lemoga gore e ele ruri le fa oka e buela lengopeng magakabe a a go bona

 46. Motho ga itsiwe e se naga

  Tlhaloso ya motho ga itsiwe e se naga

 47. Setswana

  Ke kopa tlhamo Lafayette nka nna mokhanselara wa Naga ya rona

 48. setswana

  kwala athikele ka sese diragetseng ko palamenteng labone one go tswerwe kopano

 49. setswana

  ke kopa tlhamo ya letsatsi la matsalo ya mafoko a ele 250

 50. Setswana

  Tlhamo two page. Kgwebo ee tlhakanetshweng e gaisa ya motho a le esi.

 51. setswana

  Ke kopa le nkwalle tlhamo e khutswane ka setlhogo sa motho ga a itsiwe e se naga

 52. Setswana

  Tlhamo ya mafoko ale 300-350 setlhogo se-gankitla ke lebala ka malatsi a boikhutso a ngogola

 53. Setswana

  Kopa tlhamo kaga mosadi tshwene o jewa mabogo

 54. setswana

  se ke batlang gonna sona

 55. Setswana

  Ke kopa dintlha ka tlhamo ereng e rile ke thanya ka fitlhela ele toro fela.

 56. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi?

 57. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 58. Setswana

  Ke kopa dintlha tsa go kwala tlhamo ka lehuma mo aforika. E se fete tsebe tse pedi

 59. Setswana

  Me kopa tlhamo ya mafoko a400 to 450 ka go buisa go a sedimosetsa ebile go a tlhalifisa

 60. Setswana

  Fa nka nna mokhanselara wa motse wa rona

 61. Setswana

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo

 62. setswana

  Fa nka nna moporesidente was naga ya afrorika borwa

 63. Setswana

  Motlotlo Fa nka nna moporesidente wa aforika borwa

 64. setswana

  Fa nka nna moporesident wa aforika borwa

 65. Setswana

  Tlhamo ka fa nka nna moperesidente wa aforika borwa

 66. setswana

  Fa nka nna mophoresident wa aforikaborwa nka dirang go thusa morafi wa rona

 67. Setswana

  Kopa le nkwalele Tlhamo ka motho ga itsiwe e se naga

 68. Setswana

  Tlhamo ka Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 69. Setswana

  Tlhamo. Motho ga aitsiwe e se naga.

 70. Setswana

  Tsala ya Gago e falotse moPhato was marematlou ka Naledi. Mo kwalele lekwalo o Mo akgole

 71. Setswana

  Fa o ka nna moporesident wa naga yarona o tla fetola eng

 72. Mehlala

  Fa nka falola marematlou

 73. Motho ga itswewe ese naga

  Goreng bare jalo

 74. setswana

  Tlhamo Nelson rolihlahla madiba Poso e ae entseng a tshwarwe

 75. Setswana

  Botlhoka tiro botlhola botlhoko tsebe mo nageng ya aforikaborwa

 76. setswana

  motho ga itsiwe e se naga

 77. Setswana

  Tlhamo ya bonokwane Bo Makoto makhutshwane

 78. Setswana

  Botshelo jwa maloba bo gaisa jwa segompieno

 79. Setswana

  Kwala Tlhamo ka setlhogo sa "Setshaba se se sa somareleng puo ya sona se tshwana le setlharr se senang medi

 80. Setswana

  Fa nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 81. Setswana

  Tlhamo ya le tsatsi la matsalo

 82. setswana

  Go kwala tlhamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se:"Ga nkitla ke lebala malatsi a boikhutso a ngogola"

 83. setswana

  kwelola mafoko a latelang mme o a buisitse kwa sekao: mala,sala,bala,sila,bin,lala,mens,bua,rua,kua,tima,kima,sia godimo dira ja o ga fitlha a buisa sentle

 84. setswana

  kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 85. Setswana

  Tlhamo ka motho have itsiwe e se naga

 86. setswans

  fa o ka nna moporedidente wa naga o ka dira eng?

 87. setswana

  dingangisano ka thuto e ka nna bonolo fa re ka rutiwa ka setswana fela

 88. Setswana

  Tlhamo ka kgwebo ee tlhakanetsweng e gaisa ya motho ale esi

 89. Setswana

  Ke kopa tlhamo ka setlhogo se se erile fa ke thanya ka fitlhela ele toro

 90. setswana

  kgwebo e e tlhakanetsweng e gaisa ya motho a le esi..Bua ka setlhogo se

 91. Maths , Lo, English setswana

  Go buisa go a sedimosa e bile go a tlhalefisa

 92. Setswana

  Tlhamo( go buisa go a sedimosa e bile go atlhalefisa)